Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 9 มกราคม 2566 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูทำนาปรัง ประจำปี 2566

      นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ประจำปี 2566 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

      นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

      วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ กิจกรรมกีฬาสี องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี

      วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ และคณะกรรมการคลองส่งน้ำในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูทำนาปรัง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

      วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 โดยการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน กำจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม

      วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท โดมวัดบ้านกล้วย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

      วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬา -​ กรีฑา นักเรียน ตำบลค้อเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ รับมอบประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด อันดับที่ 1 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราร้อยละ 99.89 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ร่วมงานเทศกาล "จุดไฟตูมกา ยโสธร" ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

       เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ พร้อมด้วยประชาชนตำบลค้อเหนือ ร่วมจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี 2565 ณ ลำน้ำชีหลง โรงเรียนบ้านดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือและบุคคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม โดยจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใต้ ตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ นำทีมโดย นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ นายไพรี เข็มพันธ์ รองนายกฯ นายสมเพ็ช สมนึก รองนายกฯ และ นายวรวิช พิลาวุฒิ เลขานุการนายกฯ พร้อมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับชาวตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ โดย นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ร่วมประชุมประจำเดือนตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯหัวหน้าโครงการศิลปาชีพหนองอึ่ง พัฒนาตำบลเกษตรตำบล ผอ.รพ.สต.ดอนกลอย คำน้ำสร้าง ครูกศน.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบทุกท่าน

       เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ โดย  นายไพรี เข็มพันธ์ รองนายกฯ นายสมเพ็ช สมนึก รองนายกฯ และ นายสมยศ  โสมาบุตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นางเพลินพิศ  กองศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9  นางสาวเดือนเพ็ญ  อินทนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  13  พร้อมนายช่างสมนึก คำหอมและทีมงานลงพื้นตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างถนน คสล.และว่างท่อระบายน้ำ  ภายใน ตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร

       เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองดินส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายดอนยาง-กล้วย ตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลค้อหนือ

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ โดย นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ นายไพรี เข็มพันธ์ รองนายกฯ นายสมเพ็ช สมนึก รองนายกฯ และ นายวรวิช พิลาวุฒิ เลขานุการนายกฯ นางสาวนิภาพร อุ่นคำ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนกลอย ได้รับมอบถุงยังชีพพร้อมมอบน้ำดื่มให้กับพี่น้องชาวตำบลค้อเหนือ จำนวน 15 หมู่บ้าน จากท่านที่ปรึกษา นายผดุงเกียรติ สลับศรี ท่านประธานสภา อบจ. นางสุภาพร สลับศรี (สจ.เตี้ย)  นายอนุชิต นาคสุข (สจ.แม๊กนั่ม) 

       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ โดย นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ นายไพรี เข็มพันธ์ รองนายกฯ นายสมเพ็ช สมนึก รองนายกฯ และ นายวรวิช พิลาวุฒิ เลขานุการนายกฯ พร้อมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ลงพื้นตรวจสอบติดตามโครงการคลองส่งน้ำ บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 1 ไป บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ