Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยหลักสูตรระยะสั้นให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ จังหวัดยโสธร ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬากลางเหลาเสือ บ้านโนนหัน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือพบประชาชน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล เป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เข้าให้บริการประชาชนเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วเป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนในการมาขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เกิดการพัฒนางานด้านบริการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเชิงรุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) คณะทำงาน สอจร. จังหวัดจาก 76 จังหวัด ได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมและศึกษาดูงาน การตั้งด่านชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ซึ่งเป็นด่านชุมชนต้นแบบของจังหวัดยโสธร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในตำบลค้อเหนือ เพื่อเป็นการคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อการจัดการขยะ เศษอาหารลดปริมาณขยะต้นทางและทำให้เกิดสุขอนามัยที่ดี ในชุมชน ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 นายภาณุเดช ยอดสวาสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลค้อเหนือ (กองทุนวันละ 1 บาท) โดยนายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายก อบต.ค้อเหนือพร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินชดเชยให้กับสมาชิกกองทุน ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้รับเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (R-Cheewa Fix it center) ถาวร ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดบ้านค้อเหนือ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายทรงยศ โสมาบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกสภา นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และได้รับเกียรติจาก ท่าน ส.ส. สุภาพร สลับศรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่วย และการตลาด ให้กับชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียงช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2567 ณ ดอนเหล่าเสือ บ้านดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม "ดอนกลอยมิตรสัมพันธ์เกมส์" การแข่งขัน กีฬา - กรีฑา นักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาไตรมิตรสัมพันธ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ อดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสถานที่ราชการให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ อดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวทางพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ อดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม "นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ 1 ตำบล 1 วัด 1 คลังยาและอาหาร" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ วัดค้อเหนือ บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ อดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองสวัสดิการและสังคม เข้าร่วมโครงการ “คาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการจังหวัดยโสธร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว “ ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลค้อเหนือ (กองทุนวันละ 1 บาท) ได้มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิต ให้แก่ญาติ นายบุญตา กุลชฤทธิ์ สมาชิกกองทุนฯ หมู่ 15 จำนวนเงิน 12,000 บาท และ สวัสดิการนอนรักษาพยาบาล นส.หนึ่งฤดี กันหา สมาชิกกองทุนฯ หมู่ 2 จำนวนเงิน 500 บาท ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลค้อเหนือ (กองทุนวันละ 1 บาท) ได้มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิต ให้แก่ญาติ นายบุตร นิลไชย สมาชิกกองทุนฯ หมู่ 15 จำนวนเงิน 12,000 บาทและ นางทา พรมบุตร สมาชิกกองทุน หมู่ 6 จำนวนเงิน 10000 บาท ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลค้อเหนือ ประจำปี 2566 ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

      วันที่ 9 มกราคม 2566 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูทำนาปรัง ประจำปี 2566

      นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ประจำปี 2566 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ