Hot News :
กองช่าง

นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพ็ชร์

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 062-5651792

 


พนักงานส่วนตำบล

นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพ็ชร์

นายช่างโยธาอาวุโส

นายพิษณุ ปราบณรงค์

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

นายบูรพา สำราญสุข

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ

นายสมนึก คำหอม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอาทิตย์ ภาษี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวิชัย เทพวาที

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายทรงศักดิ์ เพ็ญจันทร์

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายพิพัฒน์ ศรีชมภู

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายศราวุฒิ เมืองสันเทียะ

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายเจตริน สิงห์ทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางวรรณภา สุดบอนิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


พนักงานจ้างทั่วไป

นายประสิทธิ์ พวงเกตุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายรชต เนาวะบุตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพรทิพย์ ทูลธรรม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายรุ่งเรือง วงษ์ละคร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพึงพบ กองไทย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพรชัย หนูแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุรชาติ ศรีกุดเรือ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางนันทา ชัยยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ