Hot News :
สำนักปลัด

นางนิภาพร อุ่นคำ

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 064-8966044

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนภาพิศ ชิมชม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทองใบ ศรีวะโสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววิจิตรา ใบบัว

นิติกรปฏิบัติการ

นายอัครชัย ชอบกล

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวศิริขวัญ แสนจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ

นางสาวไพรี แสนใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศาสตรา พิลาวุฒิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายอมร จันละบุตร

พนักงานขับรถยนต์

 


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอโณทัย ศรีชมภู

นักการภารโรง

นายเฉลิมพล อุตอามาตร

ยาม

นายพินิจ บรรทะจิตร์

พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)

นางสาวรภามิณ อัศวาพรมภาดา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวบังอร พิลาวุฒิ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพัฒนจักร ปักกะสีนัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอลงกต สีดำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรยุทธ มูลมิผล

พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)

นายทวี กองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ